Business Model

HIM Halal International Management Institute

 

HALAL INTERNATIONAL MANAGEMENT

โรงเรียนการบริหารจัดการฮาลาลสากล

การยื่นขออนุญาต

ใบอนุญาต

 

Co-founder of HIM

 

 

 

                 LECTURERS